Algemeene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. INSTEMMING MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom op de site van « www.activia.be »

De toegang tot deze site en/of het gebruik ervan impliceert de automatische en onbeperkte aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Danone Belux nv/sa behoudt zich het recht voor deze voorwaarden om het even wanneer te wijzigen Danone Belux nv/sa nodigt daarom de gebruikers uit om ze regelmatig te raadplegen. Deze voorwaarden vormen alle akkoorden tussen Danone Belux nv/sa en de gebruiker. Iedere wijziging of aanvullende inhoud die in deze site wordt opgenomen, zal aan deze voorwaarden onderworpen zijn.

2. TOEGANG TOT DE SITE

2.1. Met uitzondering van de verbindingskosten is de toegang tot de inhoud van deze site gratis en vereist hij geen voorafgaande inschrijving of abonnement.

2.2. Danone Belux nv/sa behoudt zich het recht voor om het geheel of een deel van deze site om het even wanneer te wijzigen of tijdelijk of definitief te onderbreken of te schrappen, zonder de gebruiker vooraf te verwittigen. Danone Belux nv/sa kan hiervoor geen enkele aansprakelijkheid oplopen.

3. EIGENDOM VAN DE SITE

Deze site is de exclusieve eigendom van Danone Belux nv/sa waarvan de zetel gevestigd is te Werkhuizenkaai 159-160, 1000 Brussel, België en ingeschreven aan de KBO onder het nummer KBO 0400.774.801.

De host van de site is Contenful.

4. AUTEURSRECHTEN EN SUI GENERIS RECHTEN

Alle teksten, commentaren, titels, foto’s, geluiden, beelden, gegevens, tekeningen, al dan niet met geluid geanimeerde sequenties, video’s, illustraties weergegeven op de site van Danone Belux nv/sa evenals het concept, de vorm, de mogelijke databanken en (een deel van) de software zijn eigendom van Danone Belux nv/sa en/of gebruikt Danone Belux nv/sa onder licentie en zijn beschermd door de geldende wetten op het auteursrecht, intellectueel eigendomsrechten en op de sui generis rechten.

Alleen de elektronische kopie voor privé-gebruik van het geheel of een deel van de site of van de samenstellende delen ervan wordt door Danone Belux nv/sa toegestaan, op voorwaarde dat het origineel ervan niet wordt gewijzigd en dat het gebruik van de site conform is met de wetten en reglementen terzake.

Danone Belux nv/sa kent aan de gebruikers van haar site, op de door het auteursrecht beschermde werken waarover Danone Belux nv/sa over het auteursrecht beschikt alsmede op de door sui generis rechten beschermde elementen, een persoonlijk, gericht en niet-exclusief gebruiksrecht toe van de site, Danone Belux nv/sa kan om het even wanneer, en zonder opzeggingstermijn noch schadevergoeding, een einde maken aan het gebruiksrecht van de gebruiker.

Het reproduceren, kopiëren, verkopen of exploiteren met een ander dan het bovenvermelde doel, alsook de wijziging, verspreiding of het gebruik met of zonder een commercieel doel kan namaak zijn, die strafrechtelijk wordt bestraft, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Danone Belux nv/sa. De gebruiker verbindt er zich dus toe deze daden niet zonder toestemming te verrichten alsmede, onder andere, headers na te maken of op enige andere manier te manipuleren om de herkomst van de inhoud via de dienst te verbergen.

5. MERKEN

De merken en/of logo’s van Danone Belux nv/sa of van andere vennootschappen van de Danone Belux nv/sa groep die op deze site verschijnen, zijn gedeponeerde merken voor de Benelux en/of voor andere landen en zijn door het merkenrecht beschermd.

Elk gebruik van deze merken of logo's van zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de merkhouder, een merkinbreuk uit waarvoor de inbreukmaker aansprakelijk is.

6. GEBRUIK VAN DE SITE EN VAN HAAR INHOUD

Danone Belux nv/sa verleent aan de gebruikers van haar site het persoonlijk en niet-exclusief recht de site voor hun eigen privé doeleinden te raadplegen. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Danone Belux nv/sa is het verboden om informaties uit deze site te verkopen of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Danone Belux nv/sa kan om het even wanneer, en zonder opzeggingstermijn noch schadevergoeding, een einde maken aan het gebruiksrecht van de gebruiker.

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie in deze site te gebruiken overeenkomstig de bepalingen uit deze algemene gebruiksvoorwaarden en de wet. Zij verbindt er zich met name toe op deze site geen onrechtmatige daden te stellen, die de rechten en belangen van derden kunnen aantasten, die de site kunnen beschadigen, overbelasten, buiten werking stellen, in diskrediet brengen en/of doen mislukken.

Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe op deze site geen enkele daad te stellen, geen enkele verklaring te doen en geen enkele actie te ondernemen, die de naam en het imago van Danone Belux nv/sa of van haar producten kan bezoedelen.

Zij verbindt er zich toe om geen enkel element of de inhoud ervan van de site via e-mail of op een andere wijze te verzenden, die onwettig, schadelijk, onverantwoord dreigend, lasterlijk intimiderend, vulgair, obsceen, racistisch, haatdragend, schade kan toebrengen aan minderjarige gebruikers of anderszins laakbaar is.

7. AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DE INHOUD VAN DE WEBSITE

Binnen de grenzen van wat wettelijk toegestaan is, levert Danone Belux nv/sa de site "als dusdanig". Danone Belux nv/sa verleent geen enkele impliciete noch expliciete waarborg over de werking en/of de inhoud van de site.

Danone Belux nv/sa biedt geen waarborg over de continuïteit, de toegang, de beschikbaarheid en/of de werking van de site en van de ermee samenhangende diensten.

Danone Belux nv/sa doet haar uiterste best opdat de informatie die zij op deze site verspreidt juist is. Danone Belux nv/sa kan echter de juistheid of volledigheid van deze informatie niet waarborgen. Bijgevolg kan Danone Belux nv/sa geen impliciete of expliciete waarborg geven in verband met de inhoud van deze site.

Danone Belux nv/sa zal niet aansprakelijk zijn voor de directe of indirecte al dan niet commerciële schade, voortvloeiend uit het gebruik van de site.

Danone Belux nv/sa wijst iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot virussen die zouden worden geïmporteerd bij het downloaden van één van de elementen van de sites waarnaar Danone Belux nv/sa via hypertekstkoppelingen of via e-mails verwijst.

8. PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR DANONE WORDEN VERZAMELD

Danone Belux nv/sa verwijst in dit verband naar de "Privacy Policy" die beschikbaar is via de link voorzien onderaan de site in het kader waarvan zij voldoet aan de eisen die worden gesteld in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de Algemene Verordening Gegevensbescherming en door de lokale Verordening.

9. OVER COMMUNICATIE VIA E-MAIL

De gebruiker laat Danone Belux nv/sa toe om haar e-mails te sturen, o.a. voor promotionele doeleinden, indien de gebruiker daartoe instemde door middel van de overeenstemmende opt-in voor zover deze werd voorzien op de site.

Als de gebruiker in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen, kan zij een e-mail sturen aan het volgende adres : dpo.belux@danone.com.

10. HYPERTEKSTKOPPELINGEN

De links naar deze site en naar andere sites moeten vooraf goedgekeurd zijn door Danone Belux nv/sa.

De site kan aan de gebruiker, alsook aan derden, links aanbieden naar andere sites of naar andere internetbronnen. Danone Belux nv/sa oefent geen controle uit op deze sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld noch enige verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal of informatie beschikbaar vanaf deze sites van derden.

Danone Belux nv/sa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige bewezen of vermeende schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik of met het feit dat vertrouwen werd gesteld in de inhoud van de sites van derden of in de goederen en diensten beschikbaar op deze sites van derden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor en draagt alle risico’s verbonden met het gebruik dat zij maakt van de inhoud van de site waarnaar op deze site wordt verwezen, met name als zij vertrouwt op de opportuniteit, het nut of de volledigheid van deze inhoud.

11. DIVERSE BEPALINGEN

Indien een of meer bepalingen van de onderhavige voorwaarden beschouwd worden als in strijd met een wettelijke vereiste, of nietig of onafdwingbaar worden gemaakt om enigerlei reden, dan worden de bepalingen in kwestie niet toegepast en de overige bepalingen van de onderhavige voorwaarden blijven onveranderd.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd.

Danone Belux nv/sa behoudt zich het recht voor rechtsvorderingen in te stellen tegen personen die handelen op een manier die als onwettelijk of ongeoorloofd of in overtreding met deze voorwaarden kan worden beschouwd.

13. CONTACT GEGEVENS

Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende onze algemene gebruiksvoorwaarden aarzel niet om Danone Belux nv/sa te contacteren via de contactgegevens weergegeven op de site.*de yoghurtfermenten. Levende culturen in yoghurt verbeteren de lactosevertering van het product bij personen die lactose moeilijk verteren.© Danone belux nv/sa. Alle Rechten Voorbehouden.